Internet w TVK BARTSAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
uchwalony w dniu 13 kwietnia 2006r. uchwałą Zarządu, Dostawcy usług telekomunikacyjnych, Telewizji Kablowej "Bart-Sat" - Stowarzyszenie z siedzibą w Bartoszycach, Pl. Konstytucji 3-go Maja 19

§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
"Dostawcy usług"- rozumie się przez to przedsiębiorcę opisanego w par.2,
"Abonencie" - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają co najmniej zdolność prawną (tzw. "ułomna osoba prawna"), będącą stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
"Cenniku"- rozumie się przez to Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych,
"Regulaminie" – rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych,
"Umowie" – rozumie się przez to Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą z Abonentem,
"Ustawie" – rozumie się przez to Ustawę z dnia 16.07.2004 "Prawo Telekomunikacyjne" (Dz.U. nr 171 poz. 1800).

§ 2
Regulamin niniejszy dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę usług:
Telewizja Kablowa "Bart-Sat" - Stowarzyszenie z adresem w Bartoszycach, Pl. Konstytucji 3-go Maja 19

§ 3
Szczegółowe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych określa Umowa zawarta pomiędzy Dostawcą usług a Abonentem.

§ 4
1. Dostawca usług świadczy usługi telekomunikacyjne na rzecz Abonentów, czyli podmiotów będących stroną pisemnej Umowy.
2. Abonentem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają co najmniej zdolność prawną (tzw. "ułomna osoba prawna").

§ 5
1. Dostawca usług jest uprawniony do zawarcia Umowy z osobą, która posiada tytuł prawny do lokalu w postaci: prawa odrębnej własności do nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu typu własnościowego lub lokatorskiego.
2. W przypadku, gdy osoba zainteresowana zawarciem Umowy posiada inny niż wskazany w ust. l skuteczny tytuł prawny do lokalu, zawarcie Umowy może nastąpić dopiero po wyrażeniu pisemnej zgody na jej zawarcie przez: osobę posiadającą prawo odrębnej własności do nieruchomości, osobę posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu typu własnościowego lub lokatorskiego.
3. Umowa wygasa z chwilą ustania tytułu prawnego do lokalu wskazanego w ust. l lub ust. 2, zaś następca prawny nie wstępuje w prawa i obowiązki Abonenta wynikające z Umowy.
4. Pod pojęciem lokalu należy rozumieć: lokal mieszkalny, lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny (np. garaż, lokal użytkowy), dom jednorodzinny.

§ 6
Regulamin niniejszy obejmuje świadczenie następujących usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonenta przez Dostawcę usług:
a) dostarczenie szerokopasmowego łącza dostępu do Internetu.

OBOWIĄZKI DOSTAWCY USŁUG
§ 7
1. Dostawca usług w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej sieci telekomunikacyjnej oraz świadczonych usług w następującym zakresie:
a) konserwacja, naprawy i modernizacja sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń stacji czołowej,
b) zapewnienie parametrów technicznych usługi określonych w powszechnie obowiązujących polskich normach,
c) doradztwo techniczne w zakresie urządzeń tworzących sieć telekomunikacyjną i urządzeń z nią współpracujących.

§ 8
2. Obsługa serwisowa nie obejmuje:
a) napraw urządzeń i elementów sieci spowodowanych niewłaściwym działaniem Abonenta,
b) rozbudowy istniejącej instalacji w lokalu Abonenta.
3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, których przyczyny są niezależne od niego, a w szczególności: awarie zasilania elektrycznego, zaprzestanie nadawania programów przez nadawców, awarie na łączach nie będących własnością Dostawcy usług, siła wyższa, działalność osób trzecich, za które dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności.

OBOWIĄZKI ABONENTA
§ 9
Abonent obowiązany jest do:
1. terminowego regulowania na rzecz Dostawcy usług opłat abonamentowych z tytułu świadczenia na jego rzecz usług telekomunikacyjnych określonych w Umowie, oraz przechowywania dowodów wpłat za usługi przez okres 3 lat.
2. pisemnego powiadomienia Dostawcy usług o zmianach w danych identyfikacyjnych zawartych w Umowie,
3. eksploatacji sprzętu i sieci telekomunikacyjnej, przyłącza sieci telekomunikacyjnej, gniazda abonenckiego oraz terminala abonenckiego znajdującego się w lokalu Abonenta zgodnie z postanowieniami Umowy, ich przeznaczeniem i właściwościami,
4. udostępnienia lokalu w celu umożliwienia Dostawcy usług kontroli parametrów technicznych sygnału lub instalacji w lokalu, którym zainstalowane jest przyłącze sieci.

§ 10
1. Pod rygorem wypowiedzenia Umowy przez Dostawcę usług Abonent nie może:
a) bez pisemnej zgody Dostawcy usług dokonywać zmian w przyłączu oraz wszelkich innych podłączeń do przyłącza,
b) udostępniać usługi osobom trzecim, a w szczególności poza swój lokal.
2. W razie zaistnienia którejkolwiek z sytuacji określonych w ust. 1 Dostawca usług zobowiązany jest do wyznaczenia Abonentowi co najmniej 14-dniowego terminu, na przywrócenie stanu zgodnego z Umową. Po bezskutecznym upływie tego terminu Dostawca usług jest uprawniony do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia zakończonym ostatniego dnia miesiąca. Po skutecznym rozwiązaniu Umowy Dostawca usług zaprzestaje dostarczania usługi do urządzenia końcowego Abonenta i jest uprawniony do zdemontowania sieci telekomunikacyjnej w lokalu Abonenta.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę usług w trybie określonym w ust. 2, Abonent ponosi wszelkie koszty poniesione przez Dostawcę usług na demontaż sieci telekomunikacyjnej w lokalu Abonenta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
§ 11
W przypadku świadczenia usługi dostępu do Internetu:
1. Dostawca usług nie odpowiada za sprzęt (komputer, karta sieciowa itp.) oraz oprogramowanie stosowane przez Abonenta oraz za problemy z nimi związane.
2. Dostawca usług może ingerować w treść informacji przekazywanych w ramach usługi. Za ingerencję nie uważa się przy tym działań Dostawcy usług, skierowanych na zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi, ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych a także działań przeciwko próbom nieuprawnionego przeciążania łącz Dostawcy usług .
3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta zawartych w jego komputerze, w tym za zabezpieczenie tych danych przed ingerencją osób trzecich oraz przed wirusami komputerowymi.
4. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Abonenta informacji i oprogramowania za pośrednictwem Systemu.
5. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały udostępniane przez Abonenta za pośrednictwem skrzynki pocztowej i strony www, znajdujących się na serwerze Dostawcy usług .

§ 12
1. W razie zniszczenia lub uszkodzenia przyłącza Abonent zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą przyłącza. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub utraty terminala Abonent zobowiązany jest do zapłaty jego ceny. Zakazane jest samodzielne i bez wiedzy Dostawcy usług dokonywanie zmian i przeróbek w przyłączu, a w szczególności odłączanie lub przecinanie kabla łączącego gniazdo abonenckie z modemem.
2. Abonent zobowiązany jest do podłączenia terminala (modemu) tylko do jednego komputera.
3. Abonent zobowiązuje się do działań zgodnych z ogólnie pojętą "kulturą sieciową", między innymi powstrzymania się od używania obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, zamieszczania materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe oraz powstrzymywania się od czynności, które mogą spowodować przeciążenie systemu, blokowanie urządzeń aktywnych innych Abonentów, Dostawcy usług lub sieci Internet, ingerowanie w zasoby innych użytkowników Internetu, a w szczególności czynności typu: próba włamania, skuteczne włamanie, przechwytywanie danych innych użytkowników sieci Internet, spam, mail bombing oraz wprowadzanie do systemu wirusów komputerowych.
4. Abonent jest odpowiedzialny wobec prawa polskiego i międzynarodowego za stosowanie nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych..
5. Abonent jest odpowiedzialny wobec prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie rozpowszechniania i udostępniania materiałów. Abonent przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest rozpowszechnianie materiałów pornograficznych, wszelkich materiałów z naruszeniem praw osób trzecich oraz praw własności intelektualnej.

OPŁATY
§ 13
Jeżeli aktywacja usługi dostępu do Internetu nastąpi w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego opłatę abonamentową za ten miesiąc ustala się w kwocie 1 /30 opłaty miesięcznej za każdy dzień.

§ 14
Abonentowi przysługuje prawo do zmiany pakietu internetowego po złożeniu do 25-go dnia miesiąca, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, wniosku o zmianę pakietu. Każdorazowa zmiana pakietu internetowego powoduje zmianę opłaty abonamentowej oraz konieczność wniesienia opłaty za zmianę pakietu określonej w Cenniku.

§ 15
Na wniosek Abonenta może nastąpić czasowe zawieszenie Umowy. Dostawca usług może to uzależnić od zwrotu terminala abonenckiego. Wniosek taki musi być złożony na piśmie, z co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Abonent z góry określa datę ponownej aktywacji. Za ponowne podłączenie do sieci Abonent uiszcza opłatę instalacyjną w wysokości określonej w Cenniku.

§ 16
1. Sieć telekomunikacyjna, przyłącze sieci telekomunikacyjnej oraz gniazdo odbiorcze i terminal abonencki (modem) stanowią własność Dostawcy usług.
2. Dostawca usług udostępnia terminal Abonentowi na czas trwania Umowy. Terminal wydawany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania terminalem, w szczególności nie ma prawa do udostępniania go osobom trzecim. Z chwilą otrzymania terminala ryzyko utraty lub uszkodzenia terminala przechodzi na Abonenta. Po rozwiązaniu Umowy Abonent jest zobowiązany zwrócić terminal w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie terminala, naliczana będzie kara umowna w wysokości 20,00 zł.

USUWANIE USTEREK I AWARII
§ 17
1. Dostawca usług w ciągu roku kalendarzowego jest uprawniony w celu przeprowadzenia konserwacji lub modernizacji sieci telekomunikacyjnej, do przerwy w świadczeniu usługi na okres nie dłuższy niż 72 godziny łącznie.
2. W przypadku wystąpienia awarii powodującej zaprzestanie świadczenia usługi, Dostawca usług zobowiązany jest do usunięcia przedmiotowej awarii niezwłocznie po powiadomieniu przez Abonenta o wystąpieniu awarii, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3. W przypadku wystąpienia usterki powodującej pogorszenie parametrów usługi o więcej niż 30 % w zestawieniu z parametrami jakości wskazanymi w Umowie, Dostawca usług zobowiązany jest do usunięcia przedmiotowej usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia usterki przez Abonenta.
4. Opłata abonamentowa określona w Umowie ulega obniżeniu o 1/15 za każdy pełny dzień, w którym nie jest dostarczana usługa do urządzenia końcowego Abonenta z przyczyn zależnych od Dostawcy usług, a w szczególności z przyczyn określonych w ust.1, ust.2, ust.3.
5. O każdej planowanej konserwacji lub modernizacji sieci, mogącej spowodować brak sygnału lub pogorszenie jego parametrów, Abonent zostanie powiadomiony z 3-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem programu informacyjnego Dostawcy usług (programu planszowego), lub w przypadku usługi transmisji danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, MEDIACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
§ 18
1. Abonent jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy i Regulaminu w trybie określonym w § 20, § 21, § 22 Regulaminu po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Abonent w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia wystąpienia usterki zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Dostawcę usług o jej wystąpieniu pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia usterki. W pozostałych przypadkach postępowanie reklamacyjne wszczynane jest w wyniku pisemnego zgłoszenia stosownego roszczenia względem Dostawcy usług przez Abonenta.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, lub nazwę Abonenta, numer umowy, adres lokalu abonenta, datę sporządzenia reklamacji, przedmiot reklamacji, z uzasadnieniem przyczyn i okoliczności jej wniesienia, podpis abonenta.
3. Reklamację Abonenta Dostawca usług obowiązany jest rozpatrzyć w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od jej otrzymania pod warunkiem, że termin zgłoszenia reklamacji nie uległ przedawnieniu lub wygaśnięciu w trybie wskazanym w ust. l.
4. W przypadku nie rozpatrzenia przez Dostawcę usług reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.
5. W przypadku, gdy reklamację rozpatrzono pozytywnie albo bezskutecznie upłynął termin wskazany w ust. 3, a mimo to nie nastąpiła wypłata stosownych należności na rzecz Abonenta jak i w sytuacji, gdy reklamacja w terminie wskazanym w ust. 3 została rozpatrzona negatywnie przez Dostawcę usług Abonent przed wytoczeniem powództwa do sądu zobowiązany jest do wyczerpania trybu dochodzenia roszczeń wskazanego w § 20 i § 21.

§ 19
1. Abonent, po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej z abonamentu w drodze złożenia Dostawcy usług pisemnego oświadczenia woli, a po jego złożeniu do zmniejszenia wpłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy następujący po dacie złożenia Dostawcy usług oświadczenia woli o potrąceniu należności.
2. Dostawca usług dolicza do abonamentu miesięcznego przysługującą mu karę umowną określoną w Umowie, której termin płatności jest zgodny z terminem płatności abonamentu określonym w Umowie.
3. Kara umowna może także zostać wypłacona bezpośrednio do rąk Abonenta lub Dostawcy usług albo też może zostać wpłacona w drodze bankowego polecenia przelewu.
4. Niezależnie od regulacji ust. l i ust. 2 każda ze stron uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych w trybie określonym w Umowie i właściwych przepisach prawa.

§ 20
W razie zaistnienia sytuacji określonej w § 18 ust. 5 Abonent zobowiązany jest do wystąpienia do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej Prezesem UKE, z adresem w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20 z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w trybie art. 109 Ustawy. Polubowne załatwienie sprawy w ramach mediacji Prezesa UKE kończy sprawę zaistniałą między stronami i jest wiążące dla obu stron Umowy.

§ 21
1. W sprawach o prawa majątkowe wynikłe z Regulaminu, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, organem właściwym są stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE, o których mowa w art. 110 Ustawy.
2. Abonent po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego oraz po odstąpieniu od postępowania mediacyjnego uregulowanego w § 20 przez Prezesa UKE z przyczyn wskazanych w art. 109 ust. 5 Ustawy, natomiast Dostawca usług po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Abonentowi do zachowania się zgodnego z Regulaminem i Umową, w zakresie objętym właściwością sądów polubownych wskazanych w ust. l występują do tych sądów z wnioskiem o wszczęcie postępowania polubownego.
3. Rozstrzygnięcia sądów polubownych wskazanych w ust. l i ust. 2 są wiążące dla stron Umowy i kończą spór między stronami Umowy.

§ 22
Po bezskutecznym wyczerpaniu trybu dochodzenia roszczeń wskazanego w § 19,§ 20, § 21 stronie Umowy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

ZMIANY W REGULAMINIE
§ 23
1. Regulamin wraz z Cennikiem jest dostarczany Abonentowi bezpłatnie w chwili zawarcia Umowy.
2. Dostawca usług jest zobowiązany zawiadomić Abonenta o zmianach w treści Regulaminu, za pośrednictwem informacyjnego programu planszowego, co najmniej 30 dni przed terminem wejścia w życie zmiany Regulaminu.
3. W przypadku, gdy Abonent nie akceptuje zmiany Regulaminu, o której został zawiadomiony w sposób określony w ust.2 uprawniony jest w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie biegu wypowiedzenia Umowy do osoby Abonenta stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnego naruszenia jej treści lub Regulaminu przez drugą stronę w trybie przewidzianym w Kodeksie cywilnym.
5. Aktualny Regulamin dostępny jest na każde żądanie Abonenta w siedzibie Dostawcy usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2006r. i po raz pierwszy znajduje zastosowanie do praw i obowiązków stron Umowy począwszy od 14 kwietnia 2006r.

DOSTAWCA USŁUG
Telewizja Kablowa "Bart-Sat" – Stowarzyszenie 11-200 Bartoszyce, Pl. Konstytucji 3-go Maja 19